ข้อมูล eBook

ชื่อ: อาเซียน 360 องศา

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยหนังสือ อาเซียน 360 องศา เล่มเดียวที่มีเนื้อหาครบครัน รอบด้าน และครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทั้งภาษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพภูมิอากาศ และสัมพันธภาพของประเทศสมาชิกที่มีต่อราชอาณาจักรไทย
เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้และเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-05 01:16
2019-01-17 01:22
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25
2018-10-04 01:16
2018-09-13 01:16
2018-08-28 01:12
2018-08-17 01:12
2018-08-02 01:12
2018-07-14 01:14