ข้อมูล eBook

ชื่อ: เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ดนตรี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้มีโอกาสได้รู้จักและภาคภูมิใจกับความเป็นไทยที่สื่อผ่านเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทยชนิดต่างๆ รวมทั้งได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย ที่ถ่ายทอดสืบผ่านกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดถึงปัจจุบัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-28 01:12
2019-01-31 01:14
2019-01-18 01:20
2018-12-14 01:20
2018-11-28 01:21
2018-11-15 01:25
2018-10-06 01:15
2018-09-25 01:17
2018-09-13 01:16
2018-09-05 01:13
2018-08-24 01:14
2018-07-18 01:14