ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนและใช้งาน Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: จักรทิพย์  ชีวพัฒน์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เริ่มต้นใช้งาน Excel 2007 และเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า จัดการข้อมูลใน Cell, Range, Worksheet, Workbook, Workspace ตกแต่งหน้าตา และจัดการรูปแบบข้อมูล เริ่มต้นสูตร และฟังก์ชันใน Excel 2007ประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชันกับงานจริงรูปแบบต่างๆ ใช้งาน Array Formula, Table และ Theme ใช้งาน Conditional Format พร้อมการประยุกต์ใช้ จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลจากฐานข้อมูลเพิ่มความสวยงามด้วยภาพถ่าย, คลิปอาร์ต, Shape, SmartArt และ WordArtนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable, Go Seek, Data Table และ Seenario Manager ความปลอดภัย และการใช้งานข้อมูลร่วมกัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:26