ข้อมูล eBook

ชื่อ: ขอมโบราณ

ผู้แต่ง: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ขอมเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มรดกที่สำคัญสุดของอาณาจักรขอมคือ นครวัด และนครธม ซึ่งเคยเป็นนครหลวงเมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด และยังมีลัทธิความเชื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยศาสนาหลักของอาณาจักรนี้ได้แก่ ศาสนาฮินดู พุทธศาสนามหายาน และพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับมาจากศรีลังกา
เนื้อหาที่นำมาเรียบเรียงนี้ี้ เป็นเหตุการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ขอม ซึ่งสามารถทำให้เห็นภาพรวมตามลำดับเวลา เมื่อครั้งอาณาจักรแห่งนี้ที่เคยยิ่งใหญ่ ทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมา ในช่วงสมัยต่างๆ รวมถึงอารยธรรม และอิทธิพลขอมที่มีต่อไทย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-28 01:12
2019-02-04 01:13
2019-01-24 01:17
2019-01-15 01:25
2018-12-22 01:27
2018-12-03 01:17
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25
2018-10-04 01:16
2018-09-26 01:16
2018-09-04 01:13
2018-04-28 01:10