ข้อมูล eBook

ชื่อ: ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความเป็นมาของสิงคโปร์ตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของอังกฤษ เป็นเมืองท่าการค้าที่สัมพันธ์กับมลายูและกลุ่มเกาะใกล้เคียง เป็นสถานีการค้าของอังกฤษที่รุ่งเรืองมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 แม้จะเป็นดินแดนที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติมาตั้งแต่ก่อนจะได้รับเอกราชจากอังกฤษ แต่ชาวสิงคโปร์ก็สามารถสร้างความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันจนสร้างความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติได้ และก้าวต่อไปของสิงคโปร์ในสังคมอาเซียนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเล่มนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-06 01:11
2019-01-31 01:14
2018-12-06 01:16
2018-11-15 01:25
2018-10-05 01:15
2018-09-27 01:17
2018-09-14 01:19
2018-08-28 01:12