ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์ชาติไทย สมัยรัตนโกสิทร์(ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมเรื่องราวพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล พร้อมพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่พระองค์ได้ใช้ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทำให้ประเทศไทยได้รับความเจริญก้าวหน้าตราบจนทุกวันนี้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ พร้อมภาพประกอบการตูนชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-05 01:16
2019-02-13 01:12
2019-01-25 01:14
2018-12-25 01:25
2018-12-13 01:20
2018-11-24 01:22
2018-11-16 01:24
2018-10-05 01:15
2018-09-27 01:17
2018-09-19 01:14
2018-08-30 01:24
2018-08-13 01:13
2018-08-02 01:12
2018-07-18 01:14